Thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ doanh nghiệp: quy trình thu chi

Quy trình & chứng từ

- Phiếu đề nghị
- Bản giải trình
- Phiếu chi
- Phiếu giao nhận/ phiếu nhập kho
- Hoá đơn (nhận từ người bán)

Một số rủi ro thường gặp & Cơ chế kiểm soát tương ứng

- Không đáp ứng nhu cầu chi trả khi đến hạn/sử dụng kém hiệu quả số dư tiền
KS:
+ Kế hoạch tiền mặt cân đối các khoản thu chi
+ Kế hoạch cân đối nhu cầu sử dụng ngoại tệ
+ Ký quỹ/các nghiệp vụ tương lai

- Ghi chép, báo cáo đầy đủ số dư tiền
KS:
+ Phân nhiệm : kế toán – thủ quỹ – duyệt chi
+ Đối chiếu số dư tiền trên sổ sáh với số phụ ngân hàng
+ Đối chiếu sổ kế toán với sổ quỹ

Các cơ chế phát hiện rủi ro

- Các báo cáo về các biến động bất thường :
+ Các khoản chi số tiền lớn
+ Các khoản chi có nội dung bất thường
+ Thâm hụt ngân quỹ
- Phân tích biến động lãi tiền gửi
- Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch tiền mặt

Cơ chế phê duyệt: Phân cấp & uỷ quyền duyệt chi

Một số rủi ro thường gặp & Cơ chế kiểm soát tương ứng

- Rủi ro bị mất cắp, lạm dụng tiền mặt
KS:
+ Hạn chế tiếp cận khu vực tiền mặt
+ Hạn chế các nghiệp vụ dùng tiền mặt (chi bằng tiền ngân hàng)
+ Khống chế số dư tiền mặt ở mức cho phép
+ Kiểm quỹ định kỳ/bất thường
+ Phê duyệt các khoản chi tiền mặt

- Chi tiền không đúng mục đích
KS:
+ Đăng ký chữ ký phê duyệt các khoản chi tiền ngân hàng
+ Các khoản chi phải có chứng từ đầy đủ trước khi được phê duyệt
+ Đóng dấu “ĐÃ CHI” vào chừng từ

Rủi ro của quy trình

- Chi không đúng
+ Chi không đúng nhu cầu, không cần chi cũng chi (lãng phí)
+ Chi quá nhiều nhưng thực sự khoản chi thì không nhiều (mất cắp, biển thủ,…)
+ Chi nhiều và trong thời gian dài làm cho tiền của công ty bị lạm dụng
- Chi không đủ (không đủ tiền để chi trong khi nhu cầu chi rất bức thiết)
- Chi không kịp thời
- Người thực hiện chi báo cáo láo, ngụy tạo chứng từ
- Việc ghi nhận và báo cáo của kế toán về tình hình chi tiêu không đạt mục tiêu đề ra

Cơ chế kiểm soát

- Phê duyệt
- Sử dụng mục tiêu
- Bất kiêm nhiệm
- Bảo vệ tài sản
- Đối chiếu
- Báo cáo bất thường
- Kiểm tra & theo dõi
- Định dạng trước

Chức năng của quy trình

- Kế hoạch chi tiêu (BP kế toán)
- Đề nghị chi tiêu (các BP trong công ty)
- Quyết định chi tiêu (Người có thẩm quyền)
- Thực hiện việc chi tiêu (Theo phân công, như BP hành chính, BP khác)
- Báo cáo việc thực hiện chi tiêu (Người thực hiện chi tiêu)
- Ghi nhận (BP kế toán)

Mục tiêu của quy trình

- Chi đúng : hạn chế mất mát, lãng phí và lạm dụng tiền bạc của công ty
- Chi đủ, chi kịp thời : Bảo đảm nhu cầu tiền cho các khoản chi
- Bảo đảm hiệu quả sinh lời số dư tiền mặt
- Ghi nhận đúng, đủ, kịp thời, ngắn gọn, rõ ràng, dể hiểu.

Các khoản chi tiêu

- Chi mua công cụ dụng cụ
- Chi tiếp khách
- Chi quảng cáo và tiếp thị
- Chi công tác phí
- Chi văn phòng phẩm
- Chi dịch vụ mua ngoài (điện, nước, điện thoại, rác, bưu điện, du lịch, kiểm toán, hải quan, nhà hàng,…)
- Chi thăm viếng, quà cáp
- Chi từ thiện
- Chi tiêu khác

Công cụ dụng cụ là gì?
- Là tài sản của công ty
- Là tư liệu lao động
- Không phải là tài sản cố định
- Không phải là đối tương lao động

Các loại chi của công ty
- Chi mua tài sản cố định (chi đầu tư)
- Chi mua vật tư (nguyên vật liệu)
- Chi tiền lương, tiền công cho NLĐ
- Chi thuế cho nhà nước
- Chi lãi cho chủ nợ
- Chi tiêu (những khoản chi khác 5 khoản chi nói trên)

Sưu tầm từ blog quản trị doanh nghiệp

máy chấm công | máy chấm công vân tay | phần mềm chấm công | phần mềm tính lương

About these ads